Uchwała nr II/17/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia

Na podstawie art.90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 , Nr 208, poz. 1532/

uchwala się , co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXVI/152/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia / Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2005 r. Nr 68, poz. 1305, i poz.1306 , z 2006 r. Nr 131 poz. 1947 / zmienia się w § 2 , który otrzymuje brzmienie :
„§ 2.1.Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej oraz okoliczności mających wpływ na funkcjonowanie rodziny ucznia  w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

2. Ustala się grupy dochodowe:
1/ I grupa dochodowa – dochód miesięczny na członka rodziny ucznia
do 25 % włącznie,
2/II grupa dochodowa – dochód miesięczny na członka rodziny ucznia
powyżej 25% do 50% włącznie,
3/ III grupa dochodowa – dochód miesięczny na członka rodziny ucznia
powyżej 50% do 75% włącznie,
4/ IV grupa dochodowa – dochód miesięczny na członka rodziny ucznia
powyżej 75% do 100% włącznie,
kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej / Dz. U. Nr 64 poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005r.
Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179,
poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 , Nr 186, poz. 1380/

3.Wysokość przyznanego stypendium nie może być niższa od:
1/ w I grupie dochodowej  95 %
2/ w II grupie dochodowej  90 %
3/ w III grupie dochodowej  85 %
4/ w IV grupie dochodowej 80 % ,
kwoty o której mowa w art.6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Nr 228 , poz. 2255 z 2004 r. Nr 35 , poz. 305 , Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 , Nr 192, poz. 1963, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 94, poz. 788, Nr 95, poz. 806, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366, Nr 233, poz. 1994, Nr 267, poz. 2260, z 2006 r. Nr 12, poz. 67, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 130, poz. 903).”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady
Mirosława Kozińska

Informacje

Rejestr zmian