Uchwała nr II/19/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

 

Na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020, z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia wykonuje Przewodniczący Rady Gminy w następującym zakresie:

1/ zawarcia umowy cywilnoprawnej o zwrocie kosztów używania w celach służbowych do jazd lokalnych samochodu nie będącego własnością pracodawcy i ustalenia miesięcznego limitu kilometrów,
2/ udzielania urlopu wypoczynkowego,
3/ delegowania w podróże służbowe,
4/ ustalenia uprawnień do nagrody jubileuszowej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników sfery budżetowej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Mirosława Kozińska

Informacje

Rejestr zmian