Uchwała nr II/20/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 , poz 1568 z 2004 r Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r,. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337) i art. 165, art. 184 ust.2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 )

uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/195/2005  Rady Gminy  Dąbrowa Biskupia z dnia
30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 r. wprowadzić zmiany jak w załączniku nr 1, 2 i 3  do niniejszej uchwały.
Budżet gminy po zmianach wyniesie :
DOCHODY –  10.350912,00 zł
WYDATKI  –  10.523.412,00 zł
Deficyt budżetu 172.500,00 zł, pokryty kredytem.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Mirosława Kozińska

załącznik nr 1 cz.1 (26kB) 
załacznik nr 1 cz. 2 (85kB) 
załącznik nr 2 (38kB) 
załącznik nr 3 (66kB) 

Informacje

Rejestr zmian