Uchwała nr II/6/2006 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za składowanie nieczystości stałych na składowisku odpadów komunalnych w Stanominie

 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz.679, Nr 121, poz. 770; z 1998r. Nr 106, poz. 668; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 199, poz. 1937; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1.   Ustala się opłatę za składowanie odpadów komunalnych na składowisku gminnym w Stanominie w wysokości 20,58 zł za 1Mg odpadów.

2.   Do opłaty określonej w ust.1 doliczony zostanie podatek od towarów i usług.

§ 2.

   Traci moc uchwała Nr XXXI/265/2001 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 29
listopada 2001r. w sprawie ustalenia opłaty za składowanie nieczystości stałych na
wysypisku komunalnym w Stanominie.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 4.

    Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r.

Przewodniczący Rady
Mirosława Kozińska

Informacje

Rejestr zmian