Uchwała nr III/22/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2007 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) i art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249,poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, Nr 170,poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381)

uchwala się , co następuje:

§ 1.1.Dochody budżetu Gminy na 2007 r. ustala się w wysokości 10.850.881,00 zł,           w tym:
1) dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości –  1.903.356,00 zł,
2) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości                                                                                   70.000 zł
3) subwencja ogólna w wysokości                                               4.138.441,00  zł
z tego :
a/  część oświatowa w wysokości                                             3.270.719,00 zł
b/  część wyrównawcza w wysokości                                          867.722,00 zł
2. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstawania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1.Wydatki budżetu Gminy na 2007 r. ustala się w wysokości 13.380.881,00 zł,             w tym:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  1.903.356,00zł,

           2) wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości                                                                               70.000  zł
2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 wyodrębnia się
1) wydatki bieżące w wysokości                                                  9.957.896,00 zł
w tym na:
a/ wynagrodzenia osobowe  w wysokości                             3.564.180,00 zł
b/pochodne od wynagrodzeń w wysokości                            795.540,00 zł
c/ dotacje z budżetu w wysokości                                          74.000,00 zł,
d/ obsługę długu publicznego w wysokości                          60.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości                                                 3.376.985,00 zł,
w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych w wysokości                                                2.750.000,00 zł
3. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów
i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2  do niniejszej uchwały.
4. Szczegółowy podział dochodów i wydatków zadań z zakresu  administracji   rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w §1 ust.1 pkt 1  i § 2  ust. 1 pkt 2 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie  20.000 zł

§ 4. 1.Ustala się deficyt budżetowy w wysokości                                 2.530.000,00 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest pożyczka w wysokości      1.155.000,00 zł
oraz kredyt na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków
z budżetu Unii Europejskiej w wysokości                                        1.375.000,00 zł     3. Ustala się :
1/ przychody budżetu w wysokości                                                 2.842.500,00 zł,
2/ rozchody budżetu w wysokości                                                      312.500,00 zł.
Przychody i rozchody oraz źródło przychodu i rodzaj rozchodu zestawione są w   załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5.  Wykaz zadań  inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę w 2007 r.
oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa  załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6.  Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z
załącznikiem nr 6  do niniejszej uchwały.

§ 7. 1.  Określa się plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska :
1/ przychody w kwocie 56.000,00 zł
2/ rozchody w kwocie   50.000,00 zł.
2. Plan Funduszu stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.  Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora  finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie 54.000 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.   Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian wydatków w budżecie między rozdziałami i paragrafami
w ramach poszczególnych  działów  klasyfikacji budżetowej.
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie
wykonujących bankowej obsługi Gminy .
3)     zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
4)     zaciągania zobowiązań:
a)     na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne , na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 6
b)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 2.750.000,00 zł,
5)  udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty
150.000,00 zł.

§ 10. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 11. Zobowiązuje się Wójta  Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej .

§ 12.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 13.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

załącznik 1 (76kB) 
załącznik nr 2 (160kB) 
załącznik nr 3 (96kB) 
załącznik nr 4 (35kB) 
załacznik nr 5 (57kB) 
załącznik nr 6 (76kB) 
załącznik nr 7 (29kB) 
załącznik nr 8 (29kB) 
załącznik nr 9 (87kB) 
załącznik nr 10 (30kB) 
załącznik nr 11 (45kB) 
załącznik nr 12 (145kB) 
załącznik nr 13 (28kB) 

załącznik nr 14 (93kB) 

załącznik nr 15 cz.1 (532kB) 

załącznik nr15 cz.2 (141kB) 

Przewodniczący Rady
Mirosława Kozińska

Informacje

Rejestr zmian