Uchwała nr III/23/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w Wonorzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę  na  zbycie  nieruchomości  gruntowych położonych
w Wonorzu oznaczonych numerami geodezyjnymi jako działki:
–         231/2 o powierzchni 2,3602ha,
–         231/3 o powierzchni 2,3600ha,
–         231/4 o powierzchni 2,3589ha,
–         231/5 o powierzchni 2,3534ha,
–         231/6 o powierzchni 2,9751ha,
–         231/7 o powierzchni 2,9854ha zapisane w księdze wieczystej Nr 48304
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

§ 2. Wykonanie  uchwały  zleca się  Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 3. Uchwała  wchodzi w  życie z  dniem  podjęcia.

  Przewodniczący Rady

                                                                     Mirosława Kozińska

Informacje

Rejestr zmian