Uchwała nr III/25/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94 poz. 651)

uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2007 stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

                                                                        Mirosława Kozińska

Informacje

Rejestr zmian