Uchwała nr III/27/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz § 2 ust. 2 Regulaminu Rady Gminy Dąbrowa Biskupia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 118, poz. 1661

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić plany pracy na I półrocze 2007 r. Rady Gminy i stałych Komisji
Rady Gminy stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Mirosława Kozińska

PLAN  PRACY  RADY  GMINY
Dąbrowa Biskupia

NA   I  PÓŁROCZE  2007r.

Numer sesji
Data sesji   Temat sesji IV luty
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Biskupiej za 2006 rok.
V

marzec
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej za 2006 rok.
VI
kwiecień
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Biskupia za 2006 rok.
VII maj
Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej.
VIII
czerwiec Zaawansowanie prac związanych z realizacją inwestycji przewidzianych w 2007 roku.

    Przewodniczący Rady
Mirosława Kozińska

P L A N    P R A C Y
KOMISJI DS. SAMORZĄDU, OCHRONY ŚRODOWISKA
I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
NA I PÓŁROCZE 2007 r.

NUMER
POSIEDZENIA

TERMIN

  TEMAT

1
Styczeń 1. Bezpieczeństwo na terenie Gminy
-sprawozdanie z policji
2. Podejmowane działania w zakresie utrzymania
dróg w zimowym.

2

Luty
1. Sprawozdanie z zebrań sprawozdawczo wyborczych
w sołectwach.
2. Usuwanie śmieci
-ilość mieszkańców odsyłających śmieci,
-ilość mieszkańców nie odsyłających śmieci.

3

Marzec
1. Wykorzystanie środków przez Rady Sołeckie za
2006 r.
2. Złożone wnioski przez Rady Sołeckie i ich
realizacja w budżecie 2007 r.

4

Kwiecień
1. Oświetlenie wsi na terenie gminy:
–         efekty ekonomiczne z programu modernizacji
oświetlenia,

5

Maj
1. Oczyszczalnie przydomowe:
-odbiór ścieków przez podmioty świadczące usługi
na terenie gminy.
2. Rozeznanie w zakresie usuwania ścieków:
a/ ścieki do kanalizacji
-jakość ścieków spuszczanych do kanalizacji,
-jakie ścieki mogą być spuszczane do kanalizacji,
-koszt jednostkowy.
b/ścieki poza kanalizacją
-ścieki zwożone do punktu zlewnego na
oczyszczalnię,
-ścieki do melioracji.
6
Czerwiec
1. Drogi i mosty
-stan dróg, mostów i przepustów na terenie gminy.
2. Parki i zabytki na terenie gminy

    Przewodniczący Komisji

Józef Guźlecki

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
NA I PÓŁROCZE
2007 ROKU

Styczeń:
1. Kontrola Przeprowadzonych przetargów na dożywianie, dowożenie i zakup opału.

Luty:
1. Kontrola spływu podatków za 2006 r.

Marzec:
1. Analiza wykonania budżetu gminy w 2006 roku. Przygotowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Kwiecień:
1. Kontrola spływu opłat za wodę i ścieki.

Maj:
1. Kontrola wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych za 2006 r. oraz zapoznanie się z ich stanem.

Czerwiec:
1.     Kontrola wydatków związanych z programem odnowy wsi. Zapoznanie się ze stanem świetlic na terenie gminy

Przewodniczący Komisji

Tadeusz Chojnowski

Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Finansów
na I półrocze 2007 r.

STYCZEŃ
1.      Analiza spływu podatków i opłat lokalnych za 2006r.
– umorzenie
– odroczenie
2.      Mienie komunalne jego stan i gospodarowanie gminnymi nieruchomościami rolnymi.
3.      Szkolenia i przygotowanie rolników do możliwości pozyskania środków unijnych na rok 2007 – 2013 r.

LUTY

Zapoznanie się ze sprawozdaniem działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 r.
Analiza zagrożeń i korzyści wynikających z prywatyzacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej – przyszłość Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej.
Zapoznanie się z dotychczasową działalnością Spółdzielni Kółek Rolniczych w Dąbrowie Biskupiej i jej funkcjonowanie w przyszłość.
Informacja dotycząca budowy oczyszczalni przydomowych.
MARZEC
1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Analiza kosztów produkcji wody, kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy i infrastruktury kanalizacyjnej.

KWIECIEŃ

Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2006 r.
Absolutorium dla Wójta
Wykorzystanie subwencji i środków budżetu gminy na oświatę, kulturę, sport oraz dowożenie dzieci za rok 2006 i stan bieżący.
MAJ

Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej za rok 2006
Realizacja sprzedaży mienia komunalnego wynikająca z wcześniej podjętych uchwał Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
CZERWIEC

Zapoznanie się z zaawansowaniem prac związanych z realizacją inwestycji gminnych w 2007 roku.
Sytuacja na rynku produkcji roślinnej i w rolnictwie.
Stan przygotowań i możliwości pozyskania środków unijnych na inwestycje gminne i inne programy.
Ocena stanu przygotowań do wypoczynku dzieci i młodzieży na 2007 r.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Szwagrzyk

Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu
na I półrocze 2007 r.

STYCZEŃ
– Omówienie uchwał – sprawy różne
–         Wypoczynek zimowy dla młodzieży
–         Prowadzenie zajęć przez wszystkie świetlice gminy Dąbrowa Biskupia.
–         Sytuacja Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w świetle istniejącego prawa i jego przyszłość.
3LUTY
–         Perspektywa pracy bibliotek gminnych,.
–         Sport na terenie gminy – LZS „Dąb” Bąkowo
–         Praca pedagogów szkolnych – zagrożenia patologiami społecznymi (alkohol, narkotyki przemoc),
MARZEC
–         Ocena pracy pozalekcyjnej szkół(koła artystyczne, przedmiotowe, sekcje sportowe itp.
–         Zamierzenia kulturalne na 2007 rok (np. 3-Maja, dożynki i inne).

KWIECIEŃ
–         Socjologiczny i ekonomiczny poziom życia mieszkańców naszej gminy.
MAJ
–         Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
–         Wypoczynek letni na terenie gminy nie tylko dla młodzieży z rodzin popegeerowskich lub patologicznych.

CZERWIEC
–         Działalność profilaktyczna Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej na terenie gminy, profilaktyka i promocje zdrowia na terenie gminy.
–         Zapoznanie się z sprawozdaniem finansowym z działalności Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Przewodnicząca Komisji

Wiesława Posadzy

Informacje

Rejestr zmian