Uchwała nr Nr X/54 /2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 , poz.1568 z 2004 r Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r,. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 .r Nr 48, poz.327)) i art. 165, art. 184 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr. 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984)

Uchwała Nr X/54 /2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian