Uchwała nr Nr XI/ 58/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej i nadania jej statutu

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9, art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 9 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 133, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz.974,Nr 173,poz 1218/ art. 2, art. 8 ust.2 pkt 2, art. 11, art. 19 ust.2, ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach / Dz. U./ Nr 85, poz. 539, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2001r. Nr 129, poz. 1440, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2004r. Nr 238, poz. 2390, z 2006r. Nr 220, poz. 1600/, art. 9 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123, z 2002r. Nr 41, poz. 364, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006r. Nr 227, poz. 1658/

uchwala się, co następuje:

§1. Tworzy się gminną bibliotekę publiczną będącą samorządową instytucją kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej zwaną dalej Biblioteką.
§2. Siedziba Biblioteki mieści się w Dąbrowie Biskupiej przy ul. Długiej 74.
§3. Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Szczegółowe zadania Biblioteki określa statut.
§4. Działalność Biblioteki będzie finansowana z dotacji udzielanej z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia, spadków, zapisów, darowizn i innych dochodów.
§ 5. Pracownicy dotychczasowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej stają się pracownikami gminnej biblioteki publicznej jako samorządowej instytucji kultury.
§6. Nadaje się Bibliotece statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

W związku z zamiarem ubiegania się Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej o pozyskiwanie się środków finansowych z zewnątrz, istnieje potrzeba jej dotychczasowego funkcjonowania do przepisów i zasad przewidzianych w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz. U. Nr 85, poz.539 z późn. zm./ oraz w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2001 Nr 13, poz. 123 z późn. zm./
Biblioteka Publiczna zostanie wyposażona w osobowość prawną, czyli wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzony przez organizatora.
Zmiana taka w zdecydowany sposób przyczyni się do rozwoju biblioteki i pozyskiwania środków finansowych m. In. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie biblioteka nie jest instytucją kultury. Po tych zmianach biblioteka będzie mogła pozyskiwać środki z zewnątrz.

załącznik do uchwały
Nr XI/58/2007
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 9 listopada 2007r.

S T A T U T

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBROWIE BISKUPIEJ

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej zwana dalej „Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:
1/ ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz. U. Nr 85, poz. 539 z pózn.
zm./,
2/ ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm./,
3/ aktu o utworzeniu Biblioteki i niniejszego statutu.

§2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia.

§3. 1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Dąbrowa Biskupia, a terenem działała obszar Gminy Dąbrowa Biskupia.
2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Dąbrowa Biskupia.

Rozdział 2

Cele i zadania biblioteki

§4. Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Gminy, upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury oraz zapewnia sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej.

§ 8. Do zadań Biblioteki należy w szczególności:

1/ gromadzenie, opracowanie, i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,
2/ udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
3/ prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
4/ popularyzacja książki i czytelnictwa oraz dorobku kulturalnego Gminy,
5/ tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
6/ współdziałanie z innymi instytucjami kultury w celu rozwijania i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców Gminy .

§ 9. Biblioteka wykonuje także zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone przez Organizatora.

Rozdział 3

Organy biblioteki i jej organizacja

§ 10. 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.
2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ja na zewnątrz.
3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

§ 11. Dyrektor Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm./.

§12. Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Biblioteki i wykonuje wobec niego czynności z zakresu prawa pracy.

§ 13. 1. Biblioteka swoje zadania wykonuje w siedzibie w Dąbrowie Biskupiej.
2. Poza siedzibą Biblioteki funkcjonują filie biblioteczne w miejscowościach: Pieranie, Radojewice, Wonorze.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa biblioteki

§ 14. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków finansowych, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 15. 1. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na swoją działalność.
2. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z:
1/ dotacji z budżetu Państwa,
2/ wpływów ze swoich składników majątku,
3/ spadków, zapisów i darowizn,
4/ innych źródeł.

§16.1.Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest coroczny plan działalności ustalany przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Gminy .
2. Plan obejmuje najważniejsze zamierzenia do zrealizowania w danym roku kalendarzowym.
3. Dyrektor corocznie w terminie do 31 marca przedkłada Organizatorowi sprawozdanie z działalności Biblioteki w poprzednim roku kalendarzowym.
§17. Biblioteka pokrywa koszty swojej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§18. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora.

§ 19. Zmiany w statucie dokonuję Rada Gminy Dąbrowa Biskupia w trybie właściwym dla jego nadania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian