Uchwała nr Nr XII/71/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia

art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 i art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz.1369 )

uchwala się , regulamin określający wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia

§ 1. Regulamin określa:
1/ wysokość stawek i warunki przyznania:
a/ dodatku za wysługę lat,
b/ dodatku motywacyjnego,
c/ dodatku funkcyjnego,
d/ dodatku za warunki pracy,
2/ sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw,
3/ wysokość i warunki przyznawania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego,
4/ tryb i kryteria przyznania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu
nagród.

Dodatek za wysługę lat

§ 2. 1.Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1/ począwszy od pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku
lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu
miesiąca,
2/ za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki
nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
2. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty
wynagrodzenia.

Dodatek motywacyjny

§ 3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest m.in.:
1/ uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w
szczególności:
a/ uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz
warunków pracy nauczyciela, bardzo dobrych osiągnięć dydaktyczno –
wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji,
efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach itp.
b/ umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we
współpracy z ich rodzicami.
c/ pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i
efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
2/ jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem
kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem w szczególności:
a/ systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych
obowiązków i podnoszenie umiejętności zawodowych,
b/ wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
c/ dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy
dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
d/ prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
e/ rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
f/ przestrzeganie dyscypliny pracy,
g/posiadanie wyróżniającej oceny pracy.
3/ zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art.42 ust.2
i  3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a/ udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b/ udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c/ opiekowanie się organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole,
d/ przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e/ aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 4. Ustala się następujące kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół:
1/ w zakresie nadzoru pedagogicznego:
a/ tworzenie materialnych i organizacyjnych warunków do prawidłowej
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
placówki,
b/ właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
c/ właściwe planowanie i realizacja planu pracy placówki,
d/ pomoc w podnoszeniu i doskonaleniu kwalifikacji zawodowych
nauczycieli,
e/ osiągane przez placówkę efekty realizacji programu nauczania, udział
uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach
sportowych,
2/ w zakresie prowadzenia spraw administracyjnych i finansowych:
a/ racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi,
b/ właściwe wykorzystywanie środków budżetowych,
c/ pozyskiwanie środków pozabudżetowych na rzecz placówki,
d/ właściwe określenie priorytetów wydatków placówki,
e/ wykorzystywanie majątku placówki i opieka nad nim,
f/ znajomość prawa oświatowego i jego stosowanie,
g/ terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń organu prowadzącego,

3/ w zakresie gospodarza obiektu i przełożonego:
a/ prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji osobowych,
b/ zapewnienie warunków BHP na terenie placówki,
c/ stała dbałość o zachowanie czystości i estetyki na terenie placówki,
d/ współpraca ze środowiskiem lokalnym, udział szkoły w życiu gminy,
e/ aktywizacja dzieci i młodzieży do udziału w imprezach
okolicznościowych.

§ 5. 1.Prawo do dodatku motywacyjnego nie przysługuje:
1/ dyrektorowi szkoły, któremu powierzono stanowisko dyrektora w danej
szkole po raz pierwszy, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy od chwili
powierzenia stanowiska,
2/ dyrektorowi szkoły i nauczycielowi wracającemu do pracy po urlopie
zdrowotnym lub macierzyńskim – do najbliższego przydziału dodatku,
nie wcześniej jednak jak po 3 miesiącach pracy,
3/ dyrektorowi szkoły i nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla
poratowania zdrowia, wychowawczym lub bezpłatnym.
2. Za rażące uchybienia w pracy dyrektorowi szkoły i nauczycielowi
dodatek motywacyjny może być zabrany.

§ 6. 1.Dodatek motywacyjny może być przyznany  nauczycielowi przez dyrektora szkoły , dyrektorowi szkoły przez Wójta Gminy na wniosek dyrektora
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych , po zasięgnięciu opinii
odpowiednich struktur związkowych.
2.O przyznanym dodatku motywacyjnym dyrektor szkoły i nauczyciel
zostaje powiadomiony na piśmie.
3.Dodatek motywacyjny  przyznaje się, w ramach posiadanych środków
finansowych, na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy .
4.Minimalna wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego wynosi 3%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.
5.Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty
wynagrodzenia.

§ 7. Środki finansowe przeznaczone na dodatek motywacyjny, ustalane są corocznie w budżetach szkół, w wysokości 1,1% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty na etat kalkulacyjny.

Dodatek funkcyjny
§ 8. 1.Dodatek funkcyjny jest przyznawany nauczycielom, którym powierzono   w szkołach stanowiska kierownicze w wysokości :

1/dyrektorowi szkoły – w wysokości od 10% do 50% wynagrodzenia zasadniczego,
2/wicedyrektorowi szkoły – w wysokości od 10% do 30% wynagrodzenia zasadniczego,
3/inne stanowiska kierownicze przewidziane w statucie szkoły – w wysokości od 3% do 10% wynagrodzenia zasadniczego.

2.Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonania
zadań:

1/opiekuna stażu w wysokości 2% miesięcznie za każdego nauczyciela
odbywającego staż ,
2/wychowawstwa klasy w wysokości 3% ,
3/doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta w wysokości 5%,
średniego wynagrodzenia   nauczyciela stażysty, o którym mowa w art.30
ust 3 Karty Nauczyciela

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy
na wniosek dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
uwzględniając wielkość szkoły , liczbę uczniów i oddziałów w szkole,
złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska oraz liczbę
stanowisk kierowniczych w szkole, po zasięgnięciu opinii odpowiednich
organizacji związkowych.

4.Wysokość dodatku  funkcyjnego dla wicedyrektorów, osób zajmujących
inne stanowiska kierownicze oraz osób wymienionych w ust. 2 ustala
dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli organizacji
związkowych.

5.Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania
odpowiedniego stanowiska kierowniczego lub wykonania zadań, o których
mowa w ust. 2.
Jeżeli odpowiednie stanowisko kierownicze lub funkcję powierzono
nauczycielowi na okres nie obejmujący pełnych miesięcy, dodatek
funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia
tych obowiązków.

6. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem przysługuje również osobie,
której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie innej osoby, jeśli
jej nieobecność w pracy przekracza 3 miesięcy. Prawo do dodatku
funkcyjnego, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego,
wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego
dnia miesiąca – od tego dnia.

7. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej
nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia
oraz w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

8. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek za warunki pracy

 § 9. 1. Wysokość dodatku za warunki pracy uzależniona jest od:
1/ stopnia trudności, uciążliwości prowadzonych zajęć,
2/ wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach trudnych i uciążliwych.
2. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły a
dla dyrektora Wójt Gminy.
3. Dodatek za każdą przepracowaną godzinę w trudnych i uciążliwych
warunkach wynosi od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
5. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek za warunki pracy a w razie
zbiegu tytułów przysługuje dodatek wyższy.

Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych   zastępstw.

§ 10. 1. Wynagradzanie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela
ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagradzania
zasadniczego(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej
godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku)
przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru
godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc
odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych
godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godzin pomija się, a powyżej
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Dyrektorowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin
doraźnych zastępstw.

§ 11. Wynagrodzenia za godziny, o których mowa w § 10 przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

§ 12. Godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym, nie
zrealizowanie przez nauczyciela z przyczyn leżących po stronie pracodawcy oraz w związku z zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub klęski żywiołowej traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

§ 13. Dla ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje
wynagrodzenie w tygodniach, w których przypadają dni:
usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dni ustawowo wolne od
pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się i kończą w
środku tygodnia, przyjmuje się obowiązkowy, tygodniowy wymiar godzin
pomniejszony o „ 1/5” tego wymiaru (lub „1/4”, gdy dla nauczycieli
ustalono czterodniowy tydzień pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej
nieobecności w pracy, lub dni ustawowo wolne od pracy. Liczba godzin
ponadwymiarowych w takim tygodniu nie może być większa niż liczba
godzin podzielonych w planie organizacyjnym .

§ 14. Wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

       Dodatek mieszkaniowy

§ 15. 1. Nauczycielom zatrudnionych w wymiarze nie niższym niż połowa
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach na terenie
Gminy Dąbrowa Biskupia i posiadającemu kwalifikację wymagane do
zajmowanego stanowiska, przysługuje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w zależności od
liczby osób w rodzinie uprawnionego wynosi:
1/ od 1 do 2 osób w rodzinie – 2%,
2/ od 3 do 4 osób w rodzinie – 3%,
3/ od 5 do 6 osób w rodzinie – 4%,
4/ od 7 i więcej osób w rodzinie- 7%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela
oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i
rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem,
stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości ustalonej w ust.2. Małżonkowie
wspólnie określają pracodawcę, który  będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek
nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust.4,
na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor,
a dyrektorowi organ prowadzący.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy `przysługuje nauczycielowi od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którym nauczyciel
złożył wniosek o jego przyznanie niezależnie od tytułu prawnego do
zajmowanego lokalu mieszkalnego.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania
pracy a także w okresach:
1/  nie świadczeniach pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2/  pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3/ odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego,
okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak gdy na czas
określony dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który
umowa  była zawarta,
4/  korzystania z urlopu wychowawczego.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 16. 1. Nauczyciele mogą otrzymać nagrody ze specjalnego funduszu nagród
za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze.
2. Tworzy się specjalny funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1%
planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych  w planie finansowym szkół
z czego:
1/ 70% środków funduszu przeznacza się na nagrody przyznawane przez
dyrektorów szkół,
2/ 30% środków funduszu przeznacza się na nagrody przyznawane przez
Wójta Gminy.
3. Wysokość nagród, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 określają dyrektorzy szkół,
po zasięgnięciu opinii przedstawicieli związków zawodowych.
4. Wysokość nagród, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, określa Wójt Gminy, po
zasięgnięciu opinii odpowiednich organizacji związkowych.
5. Wójt Gminy przyznaje nagrodę z własnej inicjatywy, na wniosek dyrektora
szkoły lub dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych.

§ 17. Nagrody  są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach  można przyznać nagrody w innym czasie.

§ 18. 1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej
dobrą ocenę pracy  oraz spełnia nie mniej niż 5 z następujących kryteriów:
1/  w zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej:
a/ osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i
egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne,
b/podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich
metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i
publikacji,
c/osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone w zakwalifikowaniem
uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia
(centralnych) ogólnopolskich olimpiad  przedmiotowych, zajęciem
przez uczniów (zespołów uczniów) uczniów I – III miejsca uczniów
konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich
ogólnopolskich,
d/ posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi
lub z uczniami mającymi trudności w nauce,
e/ przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub
środowiskowe,
f/ prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub
placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach
teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
g/ organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i  wypoczynkowe,
h/ prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla
dzieci i młodzieży,
i/ osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
2/ w zakresie pracy opiekuńczej:
a/ zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będących w
trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich
lub patologicznych,
b/ prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie
przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w
szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c/ organizuję współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu
ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz
rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii
społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
d/organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy
współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,
3/ w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na :
a/ udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b/udzieleniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli
podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela ,
c/ współpracy z organem prowadzącym ,
d/ współpracy ze środowiskiem lokalnym.

§ 19. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

UZASADNIENIE

  Na podstawie art. 30 ust. 6 i art.54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego zobowiązany jest corocznie, do określenia dla nauczycieli w drodze regulaminu :
1)     wysokość stawek dodatków : za wysługę lat , motywacyjnego , funkcyjnego oraz za warunki pracy,
2)     szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw,
3)     nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 Karty Nauczyciela.

Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli i  będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

W związku z powyższym wywołanie uchwały jest zasadne.

Informacje

Rejestr zmian