Uchwała nr X/53/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 6 września 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 i Nr 23, poz. 136/ po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Inowrocławskiego

uchwala się, co następuje:

§1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące drogi
1/ drogę w miejscowości Wonorze oznaczoną numerami geodezyjnymi
jako działka 142 i 137,
2/ drogę w miejscowości Walentynowo oznaczoną numerami geodezyjnym
jako działka 8/1 i 8/2.

§2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

 

 

 

Do uchwały Nr X/53/2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia
06 września 2007 r.

W związku z koniecznością porządkowania stanu dróg na terenie gminy
Dąbrowa Biskupia przyjmuje się do kategorii dróg gminnych drogi
w m. Wonorze i Walentynowo.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian