Uchwała nr X/55/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 6 września 2007 r. w sprawie określenia świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów jej przyznawania

Na podstawie art.72 ust.1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz.674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95 , Nr 80 , poz. 542 , Nr 102 , poz. 689/

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej jest realizowana w formie zasiłku zdrowotnego.
2.Zasiłek zdrowotny udzielany jest w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego w wysokości do 500 zł w zależności od rodzaju i przebiegu choroby oraz kosztów poniesionych z leczeniem.
3. Środki funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.

§ 2. 1. Z zasiłku zdrowotnego mogą korzystać nauczyciele i nauczyciele emeryci i renciści, którzy są pod stałą opieką specjalistycznej poradni lekarskiej bądź poradni ogólnej, oraz leczą się w związku z chorobą uznaną za chorobę zawodową nauczycieli, leczą się z powodu przewlekłej choroby, lub gdy przebieg choroby nauczyciela jest ciężki.

§ 3. 1. Wnioski o przyznanie zasiłku zdrowotnego rozpatruje Komisja Zdrowotna powołana przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia.
2. Komisja Zdrowotna składa się z jednego przedstawiciela Wójta oraz po jednym przedstawicielu organizacji związkowej nauczycieli działających w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Biskupia.
3. Wnioski o przyznanie zasiłku zdrowotnego należy składać w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej do dnia 31 maja
i do 30 października , które będą rozpatrywane odpowiednio w miesiącu czerwcu i listopadzie.
4. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku zdrowotnego może wystąpić także dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest lub był nauczyciel potrzebujący pomocy oraz organizacja związkowa.

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku zdrowotnego powinien w szczególności zawierać:
1/ nazwisko i imię wnioskodawcy,
2/ adres zamieszkania,
3/ miejsce pracy /w przypadku nauczycieli emerytów lub rencistów należy podać miejsce pracy, z którego wnioskodawca odszedł na emeryturę lub rentę/,
4/ wymiar czasu pracy i jego potwierdzenie przez pracodawcę,
5/ zaświadczenie lekarskie /ważne 3 miesiące od daty wystawienia/ lub wypis ze szpitala /ważny 6 miesięcy od daty wystawienia/,
6/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art.72 ust. 1 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkoły jest zobowiązany określić rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej, a także określić warunki i sposób przyznawania tych świadczeń.
Pomocą zdrowotną objęci są również nauczyciele, którzy przeszli na emeryturę lub rentę.
Jako formę pomocy proponuję się zasiłek zdrowotny przyznawany w formie pieniężnej.
Corocznie w budżecie gminy przeznaczane są środki finansowe na taką pomoc zdrowotną.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian