Uchwała nr XI/56/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniająca Statut Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej

Na podstawie art.5 ust.9, art.5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572 , Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 ), art.21 ust.1, pkt 2, ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984)

uchwala się co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XV/84/95 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy ( zm. uchwała Nr X/115/99 ) w Statucie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych, stanowiącym załącznik do uchwały, wprowadza się następujące zmiany :
1) §3 otrzymuje brzmienie :
„§3. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem SAPO w Dąbrowie Biskupiej
sprawuje Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia”,
2) rozdział „II. Cel” oznacza się jako § 4,
3) rozdział „III. Gospodarka finansowa” oznacza się jako §5,
4) rozdział „IV. Zadania” oznacza się jako § 6,
5) rozdział „V. Struktura organizacyjna” oznacza się jako § 7,
6) rozdział „VI. Ustalenia końcowe” oznacza się jako § 8,
7) w § 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„SAPO pełni funkcję inicjującą i organizacyjną wobec wszystkich placówek
oświatowych , kulturalnych , sportowych i turystycznych oraz finansowo-
księgową placówek oświatowych”,
8) w § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. SAPO działa w oparciu o plan finansowy a źródłem finansowania są
środki z budżetu gminy i inne określone w odrębnych przepisach”,
9) w § 6 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Analiza przygotowanych przez dyrektorów szkół projektów
organizacyjnych”,
b) skreśla się ust. 10,

10) w § 7 wprowadza się następujące zmiany:
a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu :
„3a. Główny księgowy SAPO jest głównym księgowym szkół”
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zasady wynagrodzenia i kwalifikacji pracowników SAPO określają
odrębne przepisy”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku ze zmianą przepisów dokonanie korekt w Statucie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych jest niezbędne.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian