Uchwała nr XI/57/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007

w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94 poz. 651)

uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2008” stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organy samorządu terytorialnego są zobowiązane do opracowania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .
Opracowany roczny program współpracy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały daje gwarancję prawidłowej współpracy i określa płaszczyznę wspólnego działania.

Załącznik do Uchwały Nr XI/57/2007
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

Program współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008

§ 1. 1. Celem „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2008 zwanego dalej „Programem” jest efektywna i
skuteczna realizacja przez Gminę Dąbrowa Biskupia zadań publicznych
we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
działającymi w zakresie pożytku publicznego zwanymi dalej
„Podmiotami ”. Wspieranie w różnych formach tych Podmiotów służyć
ma realizacji ważnych celów społecznych.
2. Program stanowi element polityki społeczno – finansowej Gminy
Dąbrowa Biskupia.

§ 2. Gmina Dąbrowa Biskupia realizuje zadania publiczne we współpracy z
Podmiotami na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie zwana dalej „ustawą” poprzez:
1/ zlecanie Podmiotom realizacji zadań publicznych samorządu w formach:
a/ powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem
dotacji na finansowanie jego realizacji,
b/ wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
jego realizacji;
2/ udział w miarę możliwości Podmiotów w działaniach programowych
samorządu poprzez pracę we wspólnych zespołach o charakterze
doradczym i inicjatywnym , których celem będzie:
a/ diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych,
b/ tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym,
3/ promocję działalności Podmiotów w kwartalniku „Dąbrowianin”,
4/ wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach i
współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,
5/ dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej , w którym w dziale
„związki i stowarzyszenia” mogą umieszczać informacje dotyczące ich
bieżącej działalności,

6/ współpracę w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż
budżet Gminy w szczególności z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej w formie:
a/ udzielania informacji o potencjalnych źródłach finansowania i
zasadach udzielania dotacji,
b/ promowania programów mogących uzyskać środki ze źródeł
zewnętrznych,
7/ udostępnianie pomieszczeń komunalnych i wyposażenia do prowadzenia
działalności przez Podmiot w szczególności przy organizowaniu spotkań,
prelekcji i innych podobnych przedsięwzięć oraz imprez.

§ 3. 1. Gmina Dąbrowa Biskupia może zlecać realizację zadań publicznych
Podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna ze zlecanym
zadaniem.
2. Gmina Dąbrowa Biskupia może wspierać lub powierzać Podmiotom
realizację zadań publicznych w następujących zakresach:
1/ upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2/ działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
3/ działania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

§ 4. Informacje o działaniach realizowanych wspólnie z organizacjami
pozarządowymi będą publikowane w kwartalniku „Dąbrowianin’’

§ 5. 1. Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych dla Podmiotów
odbywać się będzie na podstawie otwartego konkursu lub w innym
trybie, określonym w odrębnych przepisach.
2. Sposób przeprowadzenia otwartego konkursu określa ustawa.
3. Wysokość środków przeznaczonych w 2008 roku na realizację zadań
publicznych , o których mowa w § 3 ust. 2 określa uchwała budżetowa.

§ 6. Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia na podstawie własnego rozeznania
potrzeb lokalnych lub na wniosek Podmiotów może określić w ciągu roku
kolejne zadania i ogłosić otwarte konkursy na ich realizację.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian