Uchwała nr XI/59/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w Mleczkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Mleczkowie oznaczonej jako działka nr 67/1 o powierzchni 0,3900ha, zapisanej w księdze wieczystej 15317 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że działka nr 67/1 w Mleczkowie przylega do działki nr 66/1 na której zlokalizowana jest świetlica wiejska wystąpiłem z pismem do Spółdzielni Kółek Rolniczych w Dąbrowie Biskupiej o nieodpłatne przekazanie przedmiotowej działki.
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Kółek Rolniczych w Dąbrowie Biskupiej podjęło Uchwałę Nr 7/2007 z dnia 18 maja 2007r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Dąbrowa Biskupia działki nr 67/1 w Mleczkowie.
W związku z powyższym uważa się za celowe wywołanie tej uchwały.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian