Uchwała nr XI/60/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz.679, Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 199, poz. 1937, z 2003r. Nr 96, poz. 874

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Opłata za dostarczanie 1 m3 wody wynosi:
1) dla odbiorców z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia -1,50zł z zastrzeżeniem
pkt 2,
2) dla odbiorców z poza terenu Gminy oraz z punktów czerpalnych -1,75 zł.
2. Do opłaty określonej w ust. 1 zostanie doliczony podatek od towarów i usług.

§ 2. 1. Opłata za odprowadzanie ścieków za 1 m3 wynosi:
1) 2,72 zł z zastrzeżeniem pkt 2,
2) dla mieszkańców dostarczających na swój koszt energię elektryczną do pomp w przydomowych przepompowniach ścieków pomniejsza się opłatę określoną w pkt. 1 o wartość 0,60 kWh zużytej energii na przepompowanie 1m3 ścieków. Cenę 1 kWh przyjmować się będzie wg obowiązujących stawek Grupie Energetycznej ENEA S.A. o/Bydgoszcz, Rejon Energetyczny w Inowrocławiu,
3) do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków – 1,50 zł.
2. Do opłat określonych w ust.1 zostaje doliczony podatek od towarów i usług.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/5/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia
2006r. w sprawie ustalenia opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na
terenie gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XI/60/2007
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia 9 listopada 2007r.

Uchwałę niniejszą podejmuje się w trybie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2005r., Nr 236, poz.2008z późn. zm).

Opłata za dostarczanie wody oprócz kosztów technologicznych produkcji wody uwzględnia również koszty modernizacji oraz remontów sieci wodociągowej (m. in. częściową wymianę liczników, zasuw, sieci wodociągowej itp.).

Opłata przyjęta za odprowadzanie 1 m3 ścieków nie wystarcza na pokrycie kosztów eksploatacji oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, jednak dążenie do zrównoważenia kosztów powinno następować stopniowo.

Informacje

Rejestr zmian