Uchwała nr XI/61/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r.w sprawie ustalenia opłat za składowanie nieczystości stałych na składowisku odpadów komunalnych w Stanominie

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz.679, Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 199, poz. 1937, z 2003r. Nr 96, poz. 874)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za składowanie odpadów komunalnych na składowisku gminnym
w Stanominie w wysokości 46,65 zł za 1Mg odpadów.

2. Do opłaty określonej w ust.1 doliczony zostanie podatek od towarów i usług.

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/6/2006 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 4 grudnia
2006r. w sprawie ustalenia opłaty za składowanie nieczystości stałych na składowisku
odpadów komunalnych w Stanominie.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XI/61/2007
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia 9 listopada 2007r.

 

 

Brak opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko gminne w Dąbrowie Biskupiej w latach 1993-1998, oraz stopniowe wprowadzanie niewielkich opłat od 1999r. spowodowało, że przychody z tego tytułu nie pokrywały kosztów utrzymania składowiska.
Dążąc do zrównoważenia kosztów z przychodami podwyżka cen za przyjmowanie odpadów komunalnych na składowisku jest zasadna.
Wg art. 61 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 39, poz.251) cena za przyjęcie odpadów do składowania na składowisko odpadów powinna uwzględniać w szczególności koszty budowy, eksploatacji, zamknięcia, rekultywacji, monitoringowania i nadzorowania składowiska odpadów.
Składowisko odpadów komunalnych w Stanominie nie ma wydzielonych kwater na składowanie i odzysk odpadów wysegregowanych (nie prowadzi się segregacji odpadów na składowisku). Unieszkodliwiane odpadów komunalnych odbywa się tylko poprzez składowanie.
Z tego tytułu Urząd Gminy wnosi wysokie opłaty za korzystanie ze środowiska na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
W 2007r. opłata za korzystanie ze środowiska za 1 Mg komunalnego odpadu niesegregowanego składowanego na składowisku wynosiła 15,71, a z dniem 1 stycznia 2008r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007r. (Dz.U. Nr 106, poz. 723) zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska) stawka wyniesie 75zł za 1 Mg komunalnego odpadu niesegregowanego.

Przyjęta cena nie pokryje kosztów eksploatacji składowiska, jednak wyższa stawka spowodowałaby konieczność znacznego podwyższenia opłaty za obieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dąbrowa Biskupia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian