Uchwała nr XI/62/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Na podst. art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005r. Nr 236 poz.2008, z 2006r. Nr 144, poz. 1042)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące górne stawki opłat:
1) za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w wysokości:
a) opłata od pojemnika 110 l – 8,00 zł,
b) opłata od pojemnika 1100 l – 40,00 zł,
c) opłata od pojemnika 7000 l – 254,00 zł,

2) za odbiór i transport nieczystości ciekłych w wysokości:
a) do 1m3 – 20,00 zł,
b) za każdy następny m3 – 14,00 zł.
2. Do opłat określonych w ust. 1 zostaje doliczony podatek od towarów i usług.

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/7/2006 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 4 grudnia
2006r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników
bezodpływowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XI/62/2007
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia 9 listopada 2007r.

Uchwałę niniejszą podejmuje się w trybie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2005r., Nr 236, poz.2008z późn. zm).

Podmioty świadczące usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych ustalają za w/w usługi stawki nie wyższe niż górne przyjęte w/w uchwałą.

Zgodnie z art. 6 ust 6 i 7 powyższej ustawy Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów w w/w zakresie.
W takim przypadku Wójt wydaje z urzędu decyzję, w której ustala:
1) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych;
2) wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek przyjętych niniejszą uchwałą;
3) terminy uiszczania opłat;
sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżnienia

Informacje

Rejestr zmian