Uchwała nr XI/63/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2006r. Nr 121 , poz. 844,Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847/, pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. /M.P. Nr 47, poz. 557/

uchwala się, co następuje:

§ 1.Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia:
1/od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,29 zł.,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 13,50 zł.,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni
użytkowej 6,60 zł.,
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni
użytkowej 3,80 zł.,
e/ pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej 3,10 zł.,
2/ od budowli od ich wartości 2 %
3/ od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków od 1 m2 powierzchni 0,53 zł.,
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,70 zł.,
c/ pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego od 1 m² powierzchni 0,06 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr II / 9 /2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

U Z A S A D N I E N I E

 
Zgodnie z przyjętymi przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia założeniami i wskaźnikami do projektu budżetu na 2008 r. proponuje się zwiększenie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości średnio o 3% w stosunku do 2007 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian