Uchwała nr XI/64/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847/

uchwala się co następuje:

 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1/ budynki lub ich części zajęte na cele mieszkaniowe,
2/ budynki lub ich części oraz grunty zajęte na cele przeciwpożarowe.
§ 2. Traci moc uchwała Nr II/10/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia
4 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości ( Dz
Urz Woj. Kuj. Pom. Nr 159, poz. 2340)
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

Mając na uwadze trudną sytuację finansową, spadek dochodów oraz wzrost środków produkcji uznano za celowe zastosowanie zwolnień.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2007
  • Status Uchylony
  • Sesja XI
  • Data podjęcia (podpisania) 09.11.2007
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2008
  • Data wejścia w życie 01.01.2008
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 11.12.2007
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 136
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2101
  • Nr aktu prawnego XI/64/2007
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zwolnień od podatku od nieruchomości
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847/
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian