Uchwała nr XI/65/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/, art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym / Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1825, z 2007r. Nr 109, poz. 747/, komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. /M.P. Nr 77, poz. 831/

uchwala, się co następuje:

 

§1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2008r. ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z kwoty 58,29 złotych do kwoty 28,00 złotych za 1 dt.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

 

 

Mając na uwadze trudną sytuacją finansową i dalszy spadek dochodów realnych w rolnictwie oraz znaczny wzrost kosztów środków produkcji , obniża się cenę żyta w związku z ogłoszonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. za 1 dt z kwoty 58,29 złotych do kwoty 28,00 złotych.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian