Uchwała nr XI/66/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz. 1203 , Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327,Nr 138 poz.974, Nr 173, poz.1218/ art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz.1601, Nr 225 poz.1635,Nr 245 poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251 poz.1847 /, obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. /M.P. Nr 76, poz. 813/, pkt.3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (M. P. Nr 47 poz.557)

uchwala się co następuje :

§1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 507,00zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 811,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 954,00 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:
– o liczbie osi – dwie 2189,00 zł
– o liczbie osi – trzy 2046,00 zł
– o liczbie osi cztery i więcej 2017,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
– o liczbie osi – dwie 2217,00 zł
– o liczbie osi – trzy 2159,00 zł
– o liczbie osi – cztery i więcej 2101,00 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton
– o liczbie osi – cztery i więcej 2217,00 zł
3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych niż określone w pkt 2 o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
– o liczbie osi – dwie 2189,00 zł
– o liczbie osi – trzy 2046,00 zł
– o liczbie osi – cztery i więcej 2017,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
– o liczbie osi – dwie 2227,00 zł
– o liczbie osi – trzy 2217,00 zł
– o liczbie osi – cztery i więcej 2101,00 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
– o liczbie osi – dwie 2448,00 zł
– o liczbie osi – trzy 2435,00 zł
– o liczbie osi – cztery i więcej 2568,00 zł
4/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 1512,00 zł
b) od 5,5 ton i poniżej 9 ton 1512,00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1512,00 zł
5/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
– o liczbie osi – dwie 1981,00 zł
– o liczbie osi – trzy 1959,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :
– o liczbie osi – dwie 1981,00 zł
– o liczbie osi – trzy 1940,00 zł
c) powyżej 36 ton:
– o liczbie osi – dwie 2272,00 zł
– o liczbie osi – trzy 2217,00 zł
6/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania
łącznie z naczepą i przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
niż określonym w pkt 5 o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
– o liczbie osi – dwie 1981,00 zł
– o liczbie osi – trzy 1940,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
– o liczbie osi – dwie 1985,00 zł
– o liczbie osi – trzy 1975,00 zł
c) powyżej 36 ton :
– o liczbie osi – dwie 2272,00 zł
– o liczbie osi – trzy 2568,00 zł
7/ od przyczep i naczep ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego 324,00 zł

8/ od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
– o liczbie osi – jedna 340,00 zł
– o liczbie osi – dwie 336,00 zł
– o liczbie osi – trzy 639,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 28 ton:
– o liczbie osi – jedna 682,00 zł
– o liczbie osi – dwie 626,00 zł
– o liczbie osi – trzy 639,00 zł
c) równej lub wyższej niż 28 ton – do 36 ton włącznie
– o liczbie osi – jedna 935,00 zł
– o liczbie osi – dwie 921,00 zł
– o liczbie osi – trzy 733,00 zł
d) powyżej 36 ton
– o liczbie osi – jedna 1244,00 zł
– o liczbie osi – dwie 1233,00 zł
– o liczbie osi – trzy 1223,00 zł
9/ od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż
określone w pkt 8 o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
– o liczbie osi – jedna 340,00 zł
– o liczbie osi – dwie 336,00 zł
– o liczbie osi – trzy 890,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 28 ton:
– o liczbie osi – jedna 682 ,00 zł
– o liczbie osi – dwie 626,00 zł
– o liczbie osi – trzy 890,00 zł
c) równej lub wyższej niż 28 ton – do 36 ton włącznie
– o liczbie osi – jedna 1408,00 zł
– o liczbie osi – dwie 1399,00 zł
– o liczbie osi – trzy 1020,00 zł
d) powyżej 36 ton
– o liczbie osi – jedna 1840,00 zł
– o liczbie osi – dwie 1828,00 zł
– o liczbie osi – trzy 1818,00 zł

10/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej niż 30 miejsc 1406,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1429,00 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe przeznaczone dla celów przeciwpożarowych .

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 4 .Traci moc uchwała Nr II / 13 /2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku.

§ 5 . Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art.10 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
Rada Gminy określiła stawki tego podatku .Ustalając stawki podatku od środków transportowych dokonano zróżnicowania wysokości tych stawek w oparciu o maksymalne i minimalne stawki określone przez ustawodawcę.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian