Uchwała nr XI/67/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz.974, Nr 173, poz.1218) , art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 ), pkt 4 lit. a obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (M.P. Nr 47, poz.557)

uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się opłatę targową w wysokości 6,70 zł dziennie.

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień w którym dokonuje się sprzedaży.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasentami opłaty targowej są sołtysi.
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od zainkasowanej opłaty
targowej.

§ 4.Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 5.Traci moc uchwała Nr II/14/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

U z a s a d n i e n i e

 

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, na których prowadzony jest handel, w szczególności z ręki, koszy, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych.
Na podstawie art. 19 pkt 1lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy Dąbrowa Biskupia określiła stawkę opłaty targowej.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2007
  • Status Uchylony
  • Sesja XI
  • Data podjęcia (podpisania) 09.11.2007
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.12.2007
  • Data wejścia w życie 26.12.2007
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 11.12.2007
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 136
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2104
  • Nr aktu prawnego XI/67/2007
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny opłaty targowej
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz.974, Nr 173, poz.1218) , art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 ), pkt 4 lit. a obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (M.P. Nr 47, poz.557)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian