Uchwała nr XI/68/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy w Dąbrowie Biskupiej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220. Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,Nr 162 poz. 1568 , z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, z 2007 r Nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218

uchwala się, co następuje

§ 1. Wójt Gminy, przystępując do opracowywania projektu budżetu na następny rok budżetowy, opracowuje w terminie do 20 września podstawowe parametry przyjęte do prac nad budżetem (procentowe wskaźniki wzrostu dochodów, wydatków, wydatków na poszczególne działy, wydatków na inwestycje, wynagrodzenia, wysokość rezerwy itp.)
§ 2. W terminie do dnia 20 września Wójt Gminy wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe gminie jednostki organizacyjne.
Termin składania Wójtowi materiałów określa się na 15 października.
§ 3. Do 20 września Wójt Gminy informuje o przystąpieniu do prac nad projektem budżetu oraz o wymogach dotyczących wniosków budżetowych
1) Przewodniczącego Rady i radnych
2) Przewodniczących Rad Sołeckich i sołtysów
3) Mieszkańców Gminy poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Wnioski budżetowe powinny określać rodzaj przedsięwzięcia, uzasadnienie jego celowości, skutki finansowe, wysokość nakładów, źródła finansowania, w tym udział środków własnych wnioskodawcy. W przypadku zadań inwestycyjnych do wniosku winna być załączona ponadto informacja o stopniu szczegółowości nie mniejszym niż określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
Termin składania wniosków, o których mowa w § 3 określa się na 15 października. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§ 4. Po zebraniu materiałów, o których mowa w § 2 i 3 Wójt Gminy w terminie do 20 października ustala wykaz przedsięwzięć, które będą finansowane z budżetu gminy w roku budżetowym i przekazuje zebrane materiały Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Skarbnik Gminy w terminie do 5 listopada opracowuje projekt uchwały budżetowej. Projekt powinien obejmować:
1) zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
2) zestawienie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
3) w razie wystąpienia niedoboru – wskazanie źródeł jego finansowania
4) w razie wystąpienia nadwyżki – wskazanie jej przeznaczenia
5) określenie wysokości rezerwy budżetowej z wyodrębnieniem rezerwy na nieprzewidziane wydatki i rezerw celowych
6) wysokość subwencji ogólnej
7) określenie wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowej i dochodów związanych z wykonaniem tych zadań
8) wykaz zadań inwestycyjnych
9) część opisową, zawierającą zwięzłe uzasadnienie przyjętych wielkości dochodów oraz kierunków i wysokości wydatków
Projekt uchwały budżetowej może również zawierać:
1) upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie,
2) wysokości kwot oraz upoważnienia, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, b, d, e, g, oraz art. 18 ust. 2 pkt. 10 ustawy o samorządzie gminnym,
3) wielkość środków wydzielonych do dyspozycji sołectw lub sposób ich wyliczenia.
§ 6. Wójt Gminy analizuje, koryguje i zatwierdza opracowany przez Skarbnika projekt, a następnie w terminie do 15 listopada przedkłada Radzie Gminy (na ręce przewodniczącego). Do projektu dołącza się następujące materiały informacyjne:
1) informację o stanie mienia komunalnego
2) informację o planowanych dochodach obejmującą
a) dochody za I półrocze
b) przewidywane wykonanie za cały rok
3) informację o planowanych wydatkach obejmującą:
a) wykonanie za I półrocze
b) przewidywane wykonanie za cały rok
c) wykaz działań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy z uwzględnieniem następujących danych:
– nazwa i lokalizacja inwestycji
– całkowita wartość kosztorysowa, w tym wartość robót budowlanych i zakupów
– dotychczas poniesione nakłady
– nakłady roku planowanego z określeniem źródeł finansowania
– zwięzły opis stanu zaawansowania prac (zakres rzeczowy)
4) informacje o sytuacji finansowej gminy z uwzględnieniem zaciągniętych kredytów długoterminowych, nadwyżki z lat ubiegłych, udziału w spółkach, związkach komunalnych.
Jednocześnie Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości projekt budżetu w trybie przewidzianym dla ogłaszania budżetu.
Opracowany projekt budżetu wraz z materiałami, o których mowa w § 6 Wójt Gminy przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie do 15 listopada.
§ 7. Komisje analizują projekt budżetu i dokonują jego oceny. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie zobowiązania jest wskazać źródło jego finansowania. Komisja proponująca zmiany powodujące zmniejszenie dochodów zobowiązania jest wskazać, które wydatki mają ulec zmniejszeniu. Wskazanie to nie może dotyczyć rezerwy ogólnej.
Wnioski nie spełniające warunków określonych w ust. 1-3 nie będą rozpatrywane.
§ 8. Opinie komisji winny być zawarte w protokóle i przekazane Wójtowi Gminy, co najmniej
7 dni przed planowanym terminem sesji.
§ 9. Wójt Gminy może na podstawie wniosków komisji dokonać autopoprawek w projekcie uchwały budżetowej.
§ 10. Porządek sesji budżetowej winien zawierać przynajmniej następujące punkty:
1) przedstawienie przez Wójta Gminy projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
2) przedstawienie opinii komisji Rady zastrzeżeniem § 7 ust. 4
3) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii komisji
4) przedstawienie opinii RIO
5) głosowanie nad poprawkami projektu
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
§ 11. Procedurę powyższą stosuje się do odpowiednio również w przypadku dokonywania zmian w uchwale budżetowej.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z zapisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) o samorządzie gminnym należało uchwalić procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian