Uchwała nr XI/69/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok

/strong>

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 , poz 1568 z 2004 r Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r,. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 .r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 165, art. 184 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr. 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/22/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia
2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 r. wprowadzić zmiany jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Budżet Gminy po zmianach wyniesie :
DOCHODY – 11.413.286,00 zł
WYDATKI – 11.413.286,00 zł
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

 

Z uwagi na konieczność dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r. wprowadza się po stronie wydatków :
– zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i zakup usług na utrzymanie wodociągów i kanalizacji o kwotę 13.000 zł i zmniejszenie planu na energię o kwotę 5.000 zł,
– zwiększenie planu wydatków na inwestycje drogowe o kwotę 2.000 zł na zapłatę
za nadzór inwestorski i zmniejszenie planu na zakup usług o kwotę 2000 zł,
– zwiększenie planu wydatków na składki na PFRON o kwotę 5.000 zł. oraz planu wydatków na zakup programów komputerowych do ewidencji podatku od środków transportowych i programu „Płace” i zmniejszenie planu na składki na ubezpieczenie społeczne ,wynagrodzenia bezosobowe, planu na opłaty telefoniczne i internetowe
o kwotę ogółem 13.700 zł,
– zwiększenie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentu strażakom o kwotę 4.000 zł oraz
o kwotę 5.000 zł na zakup sprzętu dla OSP w Modliborzycach , a zmniejszenie środków
do dyspozycji sołectw,
– zmniejszenie planu wydatków na spłatę odsetek od pożyczki o kwotę 10.000 zł,
– zmniejszenie planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 8.000 zł.,
Budżet po zmianach wyniesie
Dochody – 11.413.286 zł
Wydatki – 11.413.286 zł

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian