Uchwała nr XI/70/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

Na podstawie art. 4 pkt. 32, art. 8 pkt. 31 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63,poz. 425, Nr 83, poz.561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr165, poz..1171), art. 4 ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Nr 165, poz 1171 ), art.18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr181, poz.1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Powiadomić o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990r. zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym” przez:

1/ Skarbnika Gminy – Panią Elżbietę Belchnerowską,
2/ Sekretarza Gminy – Panią Marzenę Gustaw.

2. Oświadczenie lustracyjne należy przedłożyć w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia.

3. W przypadku nie złożenia w terminie oświadczenia lustracyjnego przez osoby wymienione w ust. 1 zostaną one pozbawione funkcji publicznej z mocy prawa z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów Rada Gminy powiadamia Skarbnika i Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz informuje o skutkach niedopełnienia tego obowiązku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian