Uchwała nr XII/73/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Dąbrowa Biskupia

 

podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218./ oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880), uchwala się,

co następuje:

§ 1.Przystąpić do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów:
1) działki nr 245/2 w Radojewicach (załącznik nr 1),
2) części działki nr 35/3 w Radojewicach (załącznik nr 2),
3) działki nr 37/2 w Niemojewie (załącznik nr 3).

§ 2.Integralną częścią uchwały są załączniki nr 1 do 3, na których naniesiono granice terenów do objęcia planami

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XII/73/2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 30 listopada 2007 r.

  O przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały.
Uchwała Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Dąbrowa Biskupia, rozpocznie tryb formalno – prawny sporządzenia planu stosownie do
zapisów wyżej wymienionej ustawy.
Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
zostało poprzedzone szeregiem analiz  m/in. o charakterze funkcjonalnym, przestrzennym
i terenowo – prawnym, które potwierdzają zasadność przystąpienia do sporządzenia ww. planu. Powyższe opracowanie jest przygotowaniem terenów pod przyszłe potrzeby inwestycyjne gminy Dąbrowa Biskupia.
Uwarunkowania zamierzeń inwestycyjnych wprowadzają szereg ograniczeń
w możliwości przekształcenia istniejących, ekstensywnych form użytkowania gruntów
rolnych w formy bardziej intensywne takie, które leżą w interesie gminy i wpływają
korzystnie na rozwój infrastruktury terenów przyległych, co wymaga regulacji prawnych
w formie planu miejscowego.
Ponadto stwierdza się, że przedmiot i zakres przewidywanych rozwiązań planistycznych jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Biskupia uchwalonego uchwałą
nr X/98/99 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 30 czerwca 1999 r.
Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu zostało poprzedzone analizą
z ustaleniem niezbędnego zakresu prac planistycznych. W związku z powyższym sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
w gminie Dąbrowa Biskupia jest uzasadnione.

Trzy załączniki (mapy) przy oryginale uchwały

Informacje

Rejestr zmian