Uchwała nr XII/74/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 listopada 2007 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok


art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 , poz 1568 z 2004 r Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r,. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 .r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 165, art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr. 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się ,

co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/22/2006  Rady Gminy  Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia
2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 r. wprowadzić zmiany jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały:
§ 2. Budżet gminy po zmianach wyniesie:
DOCHODY –  11 523 286,00 zł
WYDATKI  –  11 523 286,00 zł
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

Z uwagi na konieczność dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r. wprowadza się  po stronie dochodów : – zmniejszenie planu dochodów w podatku od nieruchomości o kwotę 26.000 zł, spowodowane korektą deklaracji podatkowej firmy energetycznej  ENEA,
– zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 3.000 zł,
– zwiększenie dochodów z tytułu uzyskanych odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych o kwotę 15.000 zł,
– zwiększenie dochodów z tytułu uzyskanych prowizji od zawartych polis na ubezpieczenie uczniów w szkołach  o kwotę 5.420 zł,
oraz przeniesie dotacji między paragrafami.
Po stronie wydatków wprowadza się:
– zwiększenie  planu wydatków na zakup materiałów i usług na utrzymanie wodociągów i kanalizacji o kwotę 15.000 zł, – wprowadzenie wydatków na współorganizowanie 140 lecia powstania Kółek Rolniczych w kwocie 3.000 zł,
– zwiększenie  planu wydatków na utrzymanie dróg o kwotę 15.161 zł , – zwiększenie planu wydatków na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych oraz na wypłatę ekwiwalentu o kwotę ogółem 20.000 zł, – zmniejszenie planu wydatków w oświacie o kwotę 81895 zł, z czego przenosi się kwotę 16.595 zł do działu edukacyjna opieka wychowawcza na zakup podręczników i strojów dla uczniów, – zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 3.000 zł,  – zwiększenie planu wydatków na usługi w gospodarce komunalnej o kwotę 6.129 zł, – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w świetlicach o kwotę 1.250 zł.   Budżet po zmianach wyniesie :
Dochody – 11.523.286 zł
Wydatki –   11.523.286 zł

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian