Uchwała nr XIII/75/2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany w porządku obrad XIII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

 

art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. N 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)

uchwala się co następuje:

 

§ 1. Zmienia się porządek obrad XIII sesji Rady Gminy w ten sposób, że wprowadza się dodatkowy punkt „14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2007.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Uzasadnienie

Uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy

Informacje

Rejestr zmian