Uchwała nr XIII/76/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

art.4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2008 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

 Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych Gminy. Realizacja zadań prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Mając powyższe na uwadze Wójt Gminy proponuje przyjęcie takiego programu.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/76/2007
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 r.

I. Cele Programu Świadomi zagrożeń, jakie niesie spożywanie napojów alkoholowych
i uwzględniając trzeźwość jako niezbędny warunek moralnego i materialnego
dobra Gminy przyjmuje się następujące cele gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych:
1.     Cele ogólne:
1)     zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na teranie
Gminy,
2)     zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych.
2.     Cele szczegółowe:
1)     obniżenie śmiertelności i ryzyka zachorowań na choroby związane z nadużywaniem alkoholu,
2)     zmniejszenie ilości uszkodzeń ciała spowodowanych wypadkami przy pracy i na drogach powstałych po wypiciu alkoholu,
3)     zwiększenie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
4)     zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego,
5)     propagowanie w społeczeństwie lokalnej abstynencji i trzeźwości.

II.               Diagnoza i ocena stanu zagrożenia
1.                 Gmina Dąbrowa Biskupia położona jest w województwie kujawsko-pomorskim. Do Gminy należą 28 wsie, które obejmuje 20 sołectw. Zamieszkuje ją 5287 mieszkańców, w tym 1188 stanowią nieletni. Na terenie Gminy znajduje się Gimnazjum i 4 Szkoły Podstawowe. Łącznie do szkół uczęszcza 655 dzieci. Do Gimnazjum uczęszcza 202 dzieci a do szkół podstawowych 453 dzieci. Na terenie Gminy są trzy ośrodki zdrowia w Dąbrowie Biskupiej w Parchaniu i Radojewicach. Wysoki poziom bezrobocia ma istotny wpływ na stan problemów alkoholowych. Według stanu na dzień 30 listopada 2007 r. w Gminie zarejestrowanych jest 510 bezrobotnych w tym 287 kobiet. Z prawem do zasiłku jest 62 w tym 22 kobiet. W Gminie jest 30 środowisk patologicznych, w których żyje 74 osób. Wszystkie te rodziny objęte są pomocą udzielaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej.
2.     Z informacji Posterunku Policji w Dąbrowie Biskupiej wynika, że w okresie do 30 listopada 2006 r. odnotowano szereg zdarzeń, których przyczyną był alkohol. Zdarzenia te przedstawiają się następująco:
1)      interwencje wobec kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu – 7 ,
2)      interwencje wobec nietrzeźwych rowerzystów – 9 ,
3)     wypadki i wykroczenia drogowe spowodowane przez nietrzeźwych  –  2 ,
4)      kierujący, którym zatrzymano uprawnienia do kierowania pojazdami – 2
5)      osoby zatrzymane do wytrzeźwienia – 25,
6)      prowadzone postępowania dotyczące rozpijania nieletnich – 0,
7)      interwencje dotyczące przemocy z wykorzystaniem procedury „niebieska karta” – 19
8)     postępowania przygotowawcze wszczętych wobec sprawców
przemocy domowej – 9
3.     Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Dąbrowa Biskupia wynosi ogółem 32, w tym:
1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 25
a) do 4,5% oraz piwo – 25 punktów,
b) od 4,5% do 18 %   –  25 punktów,
c)  powyżej 18%         –  17 punktów,
2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 7
a) do 4,5% oraz piwa –   7 punktów
b) od 4,5% do 18%    –   3  punktów
c) powyżej 18%         –   3  punktów
Na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada 165 mieszkańców.

III.           Zadania Programu

1. Działania profilaktyczne obejmują między innymi:
1/ profilaktykę i terapie kierowaną do dzieci i młodzieży w formie:
a/ uwzględnienia w programie nauczania wiedzy o szkodliwości picia alkoholu dla człowieka oraz w życiu rodzinnym poprzez wprowadzenie do szkół programów profilaktycznych,
b/ prowadzenie dla dzieci i młodzieży programów edukacyjno – rozwojowych,
c/ organizowanie spędzania czasu wolnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych             (obozy, kolonie zintegrowane, wycieczki poznawcze),
d/ organizowanie kampanii edukacyjnych, konkursów, spektakli teatralnych związanych z profilaktyką alkoholową,
e/ kontynuowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Pieraniu,

2/ prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych kierowanych do społeczności lokalnej w celu zapobiegania procesom uzależnienia, zmniejszaniu picia szkodliwego i ryzykownego, terapii dla osób dotkniętych chorobą alkoholową oraz ich rodzin poprzez:
a/ prowadzenie działalności punktu konsultacyjnego ds. uzależnień,
b/ prowadzenie działalności punktu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
c/ współpracę z Kujawskim Stowarzyszeniem Klubu Abstynentów „Ostoja w Inowrocławiu,
d/ współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu,
e/ współpraca z Oddziałem Uzależnień w Radziejowie

2/ szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez:
a/ podnoszenie kwalifikacji realizatorów Programu,
b/ organizowanie kursów i szkoleń służących podnoszeniu kwalifikacji osób biorących udział w rozwiązywaniu problemów alkoholowych w szczególności: administracji, pracowników pomocy społecznej, służby zdrowia, policji, nauczycieli,
c/ organizowanie szkoleń dla osób ubiegających się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
d/ współpracę z innymi instytucjami i placówkami zajmującymi się problemami alkoholowymi na terenie województwa, w zakresie organizowania i uczestniczenia we wspólnych szkoleniach, warsztatach doskonalących, treningach psychologicznych,

3/ informowanie i propagowanie trzeźwości poprzez:
a/ propagowanie idei i treści Programu oraz trzeźwego stylu życia w prasie lokalnej,
b/ rozwijanie współpracy z Policją i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej,
c/ zakup literatury fachowej na temat wiedzy o chorobie alkoholowej, prenumerata czasopism i materiałów edukacyjnych.

2. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmują w   szczególności:
1/ propagowanie w społeczności lokalnej abstynencji i trzeźwości,
2/ aktywne reagowanie na naruszanie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
3/ prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz członków rodzin dysfunkcyjnych,
4/ udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, informacji i pomocy, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
5/ tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
6/ opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz o cofnięciu zezwoleń,
7/ współpraca z innymi organami uprawnionymi do kontroli przestrzegania warunków sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
8/ prowadzenie wywiadów środowiskowych i kierowanie na badania pozwalające ustalić stopień uzależnienia od alkoholu,
9/ kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
10/udzielanie pomocy kuratorom sądowym, wykonującym nadzór nad osobami poddanymi leczeniu odwykowemu,
11/ realizacja Gminnego Programu Przeciwdziała Narkomanii.

IV. Harmonogram działań na rok 2008 planowanych do realizacji  w ramach Programu

Zadania                                                                                       Koszt realizacji

1. Profilaktyka:
–   realizacja programów profilaktycznych na terenie Gminy,6.000

–  pakiety profilaktyczne dla Szkół ,Ośrodków Zdrowia, Policji,1.000

–  dofinansowanie spektakli teatralnych o tematyce profilaktycznych przeznaczonej dla dzieci i młodzieży w celu uzupełnienia programów szkolnych dotyczących uzależnienia,2.500
–  szkolenie socjoterapii 2.000

2. Lecznictwo odwykowe:
– przekazanie środków na funkcjonowanie telefonu dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”  150
–  finansowanie punktu ds. uzależnień 3.700
– dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez Kujawskie Stowarzyszenie Abstynentów w stosunku do mieszkańców Gminy, 500
– dofinansowanie programu profilaktycznego skierowanego przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu 2.000
– dofinansowanie Oddziału Uzależnień w Radziejowie 800
– pokrywanie kosztów opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 2.000
– pokrywanie kosztów związanych z systemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Szkolenie grup zawodowych, które z racji wykonywanych obowiązków służbowych stykają się z problemem alkoholowym. 1.000
4. Utworzenie dwóch świetlic środowiskowych na terenie Gminy 21.000

5. Dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej w Pieraniu, ogółem:  11.900
–    zajęcia socjoterapeutyczne – 2 godz. x 32 tyg. x 27,00   1.700
–   pogotowie naukowe 5 godz. x 32 tyg. 13,00                   2.000
–   zajęcia opiekuńczo-wychowawcze(okres wakacji)21godz.x 10 tyg.x13  2.700
–   zajęcia opiekuńczo-wychowawcze(okres nauki)8 godz. x 24 tyg. x 13,00  2.500
–  zajęcia opiekuńczo – wychowawcze(okres nauki)10 godz. x 16 tyg. x 13,00  2.100
–  energia elektryczna                                                                               500
–  art. papiernicze, środki czystości,                                                            400

6. Dofinansowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  5.000
7. Utrzymanie pomieszczeń GKRPA:
–    energia  3.000
–   telefon      500
–   remont pomieszczenia  1.000

8. Delegacje. Zwrot kosztów podróży.  1.000
9. Promocja Programu:
–     zakup materiałów biurowych 800
–     ulotki, broszury  700

10. Wynagrodzenie członków Komisji.   5.500

Razem:          72.950

V. Wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów    Alkoholowych

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji potwierdzonym podpisem na liście obecności otrzymują wynagrodzenie w wysokości – 60 złotych brutto.

Informacje

Rejestr zmian