Uchwała nr XIII/77/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej w Parchaniu

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218)

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Dąbrowa Biskupia nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Parchaniu  oznaczonej  jako działka  nr 127/2 o  powierzchni 0,8300ha, zapisanej w księdze wieczystej 57696 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

§ 2. Wykonanie uchwały  zleca się  Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 3. Uchwała  wchodzi w  życie z  dniem  podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

 

Z uwagi na to, że stan prawny działki nr 127/2 w Parchaniu nie został uregulowany, a przedmiotowa działka stanowi boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Parchaniu  należy wystąpić do Wojewody o nieodpłatne jej przekazanie.
W związku z powyższym uważa się za celowe wywołanie tej uchwały.

Informacje

Rejestr zmian