Uchwała nr XIII/78/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w Konarach

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych położonych
w Konarach oznaczonych numerem geodezyjnym jako działka nr 167/4
o powierzchni 0,5200ha oraz działka nr 167/3 o powierzchni 0,2563ha zapisanych w księdze wieczystej Nr 8825 prowadzonej , przez Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uzasadnienie

 

Z uwagi na to, że jest zainteresowanie wśród rolników kupnem gruntów uważa się za celowe sprzedaż przedmiotowych działek, które stanowią użytki rolne.
W związku z powyższym proponuje się podjęcie uchwały.

Informacje

Rejestr zmian