Uchwała nr XIII/79 /2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok

art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 , poz 1568 z 2004 r Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r,. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 .r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 165, art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr. 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)

uchwala się , co następuje:
§ 1. W uchwale nr III/22/2006  Rady Gminy  Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia
2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 r. wprowadzić zmiany jak
w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały:
§ 2. Budżet gminy po zmianach wyniesie:
DOCHODY –  11.542.852,00 zł
WYDATKI  –  11 542.852,00 zł
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 U z a s a d n i e n i e

Z uwagi na konieczność dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r. wprowadza się  po stronie dochodów : – zmniejszenie planu subwencji wyrównawczej o kwotę 6.287,00 zł,
– zmniejszenie planu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 108 zł,
– zmniejszenie planu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych  kwotę 5.757 zł.
– zwiększenie planu dochodów o dotację na zakup lektur do bibliotek szkolnych w kwocie
1995 zł,  oraz o kwotę 331 zł z tytułu  uzyskanych prowizji od zawartych polis na
ubezpieczenie uczniów w szkołach,
– zwiększenie dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych o kwotę 27.892 zł.

Natomiast po stronie wydatków wprowadza się:
– zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem 14.800  zł z przeznaczeniem na wypłatę   ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych oraz na  zakup sprzętu   p-poż. i na zapłatę umowy za malowanie  wieży Modliborzycach, przy jednoczesnym   zmniejszeniu planu na  energię, zakup usług oraz inwestycje,  – zwiększenia planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 r.
pracownikom bibliotek o kwotę 5.000 zł, oraz składek na ubezpieczenie społeczne
( likwidacja jednostki organizacyjnej , a powołanie instytucji kultury),
– zmniejszenie wydatków na utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej o kwotę 1.000 zł,
– zmniejszenie wydatków w urzędzie gminy i radzie gminy o kwotę 705 zł,
– zmniejszenie wydatków na pomoc społeczną o kwotę 10.365 zł,
– zmniejszenie wydatków na gospodarkę komunalną o kwotę 4.061 zł,
Ponadto  dokonuje się niezbędnych przeniesień wydatków między paragrafami  w rozdziałach 01095, 60016, 70095, 75023,75108, 75412, 80101, 80110, 80113,80114, 85212,85219, 85295, 92116 .
Budżet po zmianach wyniesie :
Dochody – 11.542.852 zł
Wydatki –  11.542.852 zł

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian