Uchwała nr XIII/80 /2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2007

art. 191 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr. 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)

                                                  

   uchwala się , co następuje:

§  1. Ustala się  wykaz wydatków nie zrealizowanych w 2007 r, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków nie wygasających w  2007 r. stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

W związku z tym, że w 2007 r  nie ogłoszono naboru wniosków w ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania związane z budową, modernizacją i wyposażeniem boisk wiejskich , zaplanowana w budżecie gminy w 2007 r. budowa i wyposażenie boisk  nie została zrealizowana. Zgodnie z założeniami realizacja zadania możliwa była pod warunkiem otrzymania  środków unijnych..
Z informacji Urzędu Marszałkowskiego wynika, że powyższy program wchodzi w 2008 r.
W budżecie gminy na 2008 r. również   ujęto to zadanie.  Ustalając wykaz wydatków  nie wygasających w  2007 r. spowoduje  zwiększenie środków  finansowych na ten cel.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian