Uchwała nr XIII/81/2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2008 r.

podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 .r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz. 1457, z 2006 r.Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) i art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, nr 187 poz. 1381)

uchwala się, co następuje:
Paragraf 1.1. Dochody budżetu Gminy na 2008 r. ustala się w wysokości  11.976.591,00 zł,
z tego:
– dochody bieżące w kwocie 11.171.591,00 zł
– dochody majątkowe w kwocie 805.000,00 zł
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 1.883.776,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości                                         – 73.000,00 zł,
3) subwencję ogólną w wysokości      – 4.700.763,00 zł,
z tego:
a/ część oświatowa w wysokości      – 3.473.832,00 zł
b/ część wyrównawcza w wysokości – 1.226.931,00 zł
3. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstawania zawiera załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
Paragraf 2.1. Wydatki budżetu Gminy na 2008 r. ustala się w wysokości 15.185.330,00 zł,
w tym:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości                  1.883.776,00 zł,
2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów  alkoholowych w wysokości                                                     73.000,00 zł.
2. W wydatkach określonych w paragrafie 2 ust. 1 wyodrębnia się:
1) wydatki bieżące w wysokości                                                          10.585.591,00 zł
w tym na:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości               4.911.255,00 zł
b/ dotacje z budżetu w wysokości                                                            167.000,00 zł
c/ obsługę długu publicznego w wysokości                                               50.000,00 zł
d/ wydatki z tytułu udzielonych poręczeń                                                   50.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości                                                   4.599.739,00 zł
w tym:
– wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych w wysokości                                    3.738.739,00 zł
– dotacje majątkowe                                                                         175.000,00 zł
3. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Szczegółowy podział dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych    zadań zleconych ustawami określonych w paragrafie 1 ust. 1 pkt 1 i paragrafie 2 ust. 1 pkt 2
zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
Paragraf 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną na wydatki bieżące w kwocie                                                20.000,00 zł
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego w kwocie                                                                    1 0.000,00 zł
Paragraf 4. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości                 3.208.739,00 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest pożyczka w wysokości  1.339.370,00 zł
oraz kredyt na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu
Unii Europejskiej w wysokości                                                    1.869.369,00 zł
3. Ustala się:
1/ przychody budżetu w wysokości                                              3.348.739,00 zł
2/ rozchody budżetu w wysokości                                                   140.000,00 zł.
Przychody i rozchody oraz źródło przychodu i rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
Paragraf 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę w 2008 r. oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
Paragraf 6. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
Paragraf 7. 1.Określa się plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska :
1/ przychody w kwocie 60.000,00 zł
2/ rozchody w kwocie   60.000,00 zł
2. Plan Funduszu stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
Paragraf 8. Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie 57.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
Paragraf 9. Ustala się wielkość dotacji dla Samorządowej Instytucji Kultury i Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej na realizację zadań gminy zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
paragraf 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.708.739,00 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.208.739,00 zł.
paragraf 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian  wydatków w budżecie między rozdziałami paragrafami w ramach
poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących

bankowej obsługi Gminy.
3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
4) zaciągania zobowiązań:
a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty
realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych  środków zagranicznych do
wysokości określonej w załączniku Nr 6,
b/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości     działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę
3.738.739,00 zł.
5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł.
Paragraf 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
Paragraf 13. Zobowiązuje się wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.
Paragraf 14. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.
Paragraf 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych należy  do dnia  31 grudnia 2007 r. uchwalić  budżet gminy na 2008 rok .

załącznik 4 (7kB) 

załącznik 2 (598kB) 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian