Uchwała nr XIII/82/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy

art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 2 ust. 2 Regulaminu Rady Gminy Dąbrowa Biskupia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 118, poz. 1661

                                                

  uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić plany pracy na I półrocze 2008 r. Rady Gminy i stałych Komisji
Rady Gminy stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                           

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz regulaminem Rady Gminy
wywołanie uchwały jest zasadne.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian