Uchwała nr XXII/72/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Chróstowie.

 

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się,

co następuje:

§ 1. Wyraża się  zgodę  na  zbycie  nieruchomości  gruntowej położonej
w Chróstowie oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka nr 52/9
o powierzchni 1,6314ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr 37364
prowadzonej  przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

§ 2. Wykonanie  uchwały  zleca się  Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/89/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Chróstowie.

§ 4. Uchwała  wchodzi w  życie z  dniem  podjęcia.

Uzasadnienie

Rada Gminy Dąbrowa Biskupia podjęła uchwałę Nr XV/89/2004 dot. zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 52/6 o powierzchni 2,1633ha w Chróstowie. Z uwagi na przeprowadzony podział w  wyniku którego została wydzielona działka nr 52/7 o powierzchni 0,4998ha z przeznaczeniem pod boisko sportowe, działka nr 52/8 o powierzchni 0,0321ha, która będzie stanowiła drogę oraz działka nr 52/9 o powierzchni 1,6314ha przeznaczona do sprzedaży.
W związku z powyższym proponuje się podjęcie uchwały.

Informacje

Rejestr zmian