Uchwała nr XXIII/130/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym / Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994r. Nr 1, poz. 3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz. 875, z 2002r. Nr 200, poz. 1680, z 2003r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568/ oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r. /M.P. Nr 43, poz. 765/

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

 

  • 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2005r. do kwoty 26,00 zł.
  • 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

                                                Przewodniczący Rady Gminy

 
UZASADNIENIE

Mając na uwadze trudną sytuacją finansową i dalszy spadek dochodów realnych w rolnictwie oraz znaczny wzrost kosztów środków produkcji , obniża się cenę żyta w związku z ogłoszonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r. za 1q z kwoty 37,67 złotych do kwoty 26,00 złotych.

Informacje

Rejestr zmian