Uchwała nr XXXIII / 176 / 2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz.1568, z 2004r.Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz. 1203 r. Nr 167 , poz.1759, z 2005 r.172, poz. 1441,Nr175,poz.1457/ art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84 , Nr 200,poz. 1683,z 2003r.Nr 96,poz.874, Nr110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.1966 , z 2004 r. Nr 92,poz.880 i884,Nr 96,poz.959,Nr 123, poz.1291,Nr 281, poz.2782, z 2005r.Nr 130,poz.1087,Nr 143, poz.1199,Nr 164, poz.1365, Nr 167,poz.1399,Nr 169, poz.1419,Nr 175,poz.1462,Nr 179,poz.1484/, pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M. P. Nr68 , poz. 956/, obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 r. /M.P. Nr 62, poz.859/ uchwala się co następuje :

§1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 482,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 772,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 908,00 zł
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:
– o liczbie osi – dwie 2083,00 zł
– o liczbie osi – trzy 1947,00 zł
– o liczbie osi cztery i więcej 1920,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
– o liczbie osi – dwie 2110,00 zł
– o liczbie osi – trzy 2055,00 zł
– o liczbie osi – cztery i więcej 2000,00 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton
– o liczbie osi – cztery i więcej 2110,00 zł
3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż określone w pkt 2 o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
– o liczbie osi – dwie 2083,00 zł
– o liczbie osi – trzy 1947,00 zł
– o liczbie osi – cztery i więcej 1920,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
– o liczbie osi – dwie 2120,00 zł
– o liczbie osi – trzy 2110,00 zł
– o liczbie osi – cztery i więcej 2000,00 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
– o liczbie osi – dwie 2330,00 zł
– o liczbie osi – trzy 2318,00 zł
– o liczbie osi – cztery i więcej 2444,00 zł
4/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 1439,00 zł
b) od 5,5 ton i poniżej 9 ton 1439,00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1439,00 zł
5/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
– o liczbie osi – dwie 1885,00 zł
– o liczbie osi – trzy 1865,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
– o liczbie osi – dwie 1885,00 zł
– o liczbie osi – trzy 1875,00 zł
c) powyżej 36 ton:
– o liczbie osi – dwie 2163,00 zł
– o liczbie osi – trzy 2110,00 zł
6/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą i przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż określonym w pkt 5 o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
– o liczbie osi – dwie 1885,00 zł
– o liczbie osi – trzy 1875,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
– o liczbie osi – dwie 1889,00 zł
– o liczbie osi – trzy 1880,00 zł
c) powyżej 36 ton :
– o liczbie osi – dwie 2163,00 zł
– o liczbie osi – trzy 2444,,00 zł
7/ od przyczep i naczep ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 309,00 zł
8/ od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
– o liczbie osi – jedna 324,00 zł
– o liczbie osi – dwie 320,00 zł
– o liczbie osi – trzy 608,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 28 ton:
– o liczbie osi – jedna 649,00 zł
– o liczbie osi – dwie 596,00 zł
– o liczbie osi – trzy 608,00 zł
c) równej lub wyższej niż 28 ton – do 36 ton włącznie
– o liczbie osi – jedna 890,00 zł
– o liczbie osi – dwie 876,00 zł
– o liczbie osi – trzy 698,00 zł
d) powyżej 36 ton
– o liczbie osi – jedna 1184,00 zł
– o liczbie osi – dwie 1174,00 zł
– o liczbie osi – trzy 1164,00 zł
9/ od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż określone w pkt 8 o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
– o liczbie osi – jedna 324,00 zł
– o liczbie osi – dwie 320,00 zł
– o liczbie osi – trzy 847,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 28 ton:
– o liczbie osi – jedna 649 ,00 zł
– o liczbie osi – dwie 596,00 zł
– o liczbie osi – trzy 847,00 zł
c) równej lub wyższej niż 28 ton – do 36 ton włącznie
– o liczbie osi – jedna 1340,00 zł
– o liczbie osi – dwie 1331,00 zł
– o liczbie osi – trzy 971,00 zł
d) powyżej 36 ton
– o liczbie osi – jedna 1751,00 zł
– o liczbie osi – dwie 1740,00 zł
– o liczbie osi – trzy 1730,00 zł
10/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej niż 30 miejsc 1338,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1360,00 zł

§ 2.1. Od środków transportowych określonych w § 1 pkt 1,4,7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiększa się i określa w wysokości:
1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 504,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 876,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 952,00 zł
2/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 1494,00 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1494,00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1494,00 zł
3/ od przyczep i naczep ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą : od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 324,00 zł
4/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 1406,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1428,00 zł
2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1,4, i 10 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:
1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 454,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 730,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 859,00 zł
2/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 1363,00 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1363,00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1363,00 zł
3/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 1265,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1288,00 zł

§ 3. Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe przeznaczone dla celów przeciwpożarowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/ 132 /2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia
9 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

U z a s a d n i e n i e
Zgodnie z art.10 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy określiła stawki tego podatku .Ustalając stawki podatku od środków transportowych dokonano zróżnicowania wysokości tych stawek ,uwzględniając wpływ środka transportowego na środowisko naturalne (wyposażenie w katalizator oraz rok produkcji ).Podatek od środków transportowych ustalono w oparciu o maksymalne i minimalne stawki . W tym przypadku Rada Gminy przyjmuje stawkę podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów w wysokości odpowiedniej stawki określonej przez ustawodawcę.

Informacje

Rejestr zmian