Uchwała nr XXXIII/179/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ust. ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r., Nr 172 , poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), art. 18, art. 19 pkt 1 lit.e ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96 , poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz.1484), pkt 5 lit. e obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę administracyjną za wydawane wyrysy i wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Biskupia w wysokości 40,00 zł.

§ 2. Opłatę administracyjną uiszcza się w gotówce w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy przed wydaniem dokumentu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

U Z A S A D N I E N I E

 

Ponieważ czynności za wykonanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Biskupia nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej, Rada Gminy Dąbrowa Biskupia określiła na podstawie art. 18, art. 19 pkt. 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych stawkę opłaty administracyjnej.

Informacje

Rejestr zmian