Uchwała nr XXXIII/181/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za dostarczanie wody i za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz.679, Nr 121, poz.770, z 1998r., Nr 106, poz.668, z 2002r. Nr 113, poz.984, z 2003r. Nr 96, poz.874 i Nr 199, poz. 1937) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Opłata za dostarczanie 1 m3 wody wynosi:
1) dla odbiorców z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia -1,39zł z zastrzeżeniem pkt.2, 2) dla odbiorców z poza terenu Gminy oraz z punktów czerpalnych – 1,62 zł 2. Do opłaty określonej w ust. 1 zostanie doliczony podatek od towarów i usług.

§ 2. 1. Opłata za odprowadzanie ścieków za 1 m3 wynosi:
1) 2,06 zł z zastrzeżeniem pkt 2,
2) dla mieszkańców dostarczających na swój koszt energię elektryczną do pomp w przydomowych przepompowniach ścieków pomniejsza się opłatę określoną w pkt. 1 o wartość 0,60 kWh zużytej energii na przepompowanie 1 m3 ścieków. Cenę 1 kWh przyjmować się będzie wg obowiązujących stawek Grupie Energetycznej ENEA S.A. o / Bydgoszcz, Rejon Energetyczny w Inowrocławiu.
3) do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków – 0,72 zł
2. Do opłat określonych w ust.1 zostaje doliczony podatek od towarów i usług.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/123/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2004r. w sprawie ustalenia opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY GMINY Z DNIA 24 listopada 2005r.

 

Na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi Urząd Gminy. Wzrost stawki za 1 m3 wody i ścieków jest konieczny, ze względu na rosnące koszty utrzymania, konieczności usuwania awarii i dokonywania remontów sieci i stacji wodociągowych oraz obowiązek odprowadzania opłat za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego. Uchwałę niniejszą podejmuje się w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej, a nie na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr.72, poz.747), co jest zgodne z wyjaśnieniem otrzymanym z Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast – Departament Infrastruktury Mieszkaniowej w Warszawie.

Informacje

Rejestr zmian