Uchwała nr XXXIII/186/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w Wonorzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Wonorzu oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka nr 97/1 o powierzchni 0,0866ha, zapisana w księdze wieczystej KW 26 476 oraz nieruchomości oznaczonej działką nr 97/3 o powierzchni 0,0842ha, zapisana w księdze wieczystej Nr 35 633 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/164/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w Wonorzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e
Na nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zlokalizowany jest budynek ( po hydrofornii). Z uwagi na to, że hydrofornia została wyłączona z eksploatacji zasilania w wodę stała się zbędna. Niniejsza uchwała porządkuje granice nieruchomości. W związku z powyższym uważa się za celowe wywołanie tej uchwały.

Informacje

Rejestr zmian