Uchwała nr XXXIII/187/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 i art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 2003, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845 , z 2005 r. Nr 10, poz.71,Nr 167 , poz. 1397 ) uchwala się , regulamin określający wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian