Uchwała nr XXXIV/191/2005 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział  Terenowy w Bydgoszczy:
1)     nieruchomości gruntowej położonej w Bąkowie oznaczonej numerem
geodezyjnym jako działka nr 5/1 o powierzchni 0,8175ha zapisana w
księdze wieczystej Nr 48767 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w
Inowrocławiu,
2)     nieruchomości  gruntowej położonej w Woli Stanomińskiej oznaczonej
numerem geodezyjnym jako działka nr 19/40 o powierzchni 1,1381ha, zapisana w księdze wieczystej Nr 48801 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

§ 2. Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy Dabrowa Biskupia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 U z a s a d n i e n i e

   Tut. urząd wystąpił z pismem do Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Bydgoszczy o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Dąbrowa Biskupia  gruntów zajętych pod boiska sportowe. Agencja Nieruchomości Rolnych oraz dzierżawca gruntów „ KOM-ROL” wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie działki nr 5/1 o powierzchni 0,8175ha położonej w  Bąkowie oraz działki nr 19/40 o powierzchni 1,1381ha w Woli Stanomińskiej.
W związku z powyższym uważa się za celowe wywołanie tej uchwały.

Informacje

Rejestr zmian